Bakgrund

Bakgrunden till programmet är att det finns många utmaningar för företagare och ledare när det gäller att utveckla sin organisation för att effektivt sälja och leverera lösningar inom Information Management. Utmaningar som i regel kan knytas till kunskapsgap hos medarbetarna, både vad gäller affärsförståelse och hur man ska agera som konsult eller rådgivare för att skapa kundvärde som kan omvandlas till intäkter och lönsamhet. 

Återkommande utmaningar som återförsäljare, säljare och konsulter inom Information Management lösningar upplever är utdragna försäljningscykler, lägre volymer än förväntat, och svårigheter att uppnå uppsatta försäljningsmål samt att konvertera nedlagd tid till fakturerad tid. 

Vårt program är utformat för att ta itu med dessa utmaningar genom att transformera konsulter och konsultativa säljare till  affärsdrivande experter inom Information Management (IM).

Deltagarna leds genom en noggrant utformad process som främjar deras förmåga genom att vi tillför nyckelkompetens inom affärsförståelse, konsultprocesser och effektiv hantering av företagsinformation . Programmet genomförs under 6 veckor där vi vi varvar digitala lärarledda sessioner, självstudier i vår digitala utbildningsplattform och praktiska uppgifter som ska utföras och återkopplas i samband med varje modul. 

Mål med programmet

För bolaget, företagaren och ledningen

Vår målsättning är att erbjuda ett strukturerat program som effektiviserar onboarding av nya kollegor samtidigt som det rustar befintliga medarbetare med de rätta verktygen och förutsättningarna för att driva effektiva affärsprocesser inom information management. Genom att tillhandahålla en strukturerad process frigör vi tid i er organisation som annars hade behövts för att ta hand om hela processen. Detta minskar risken för att den vardagliga businessen påverkas negativt och möjliggör istället fokus på tillväxt och lönsamhet.

För deltagaren

Vår målsättning är att erbjuda deltagare snabb tillgång till expertkunskap baserad på många års arbete inom information management. Genom att delta i vårt program får individen möjlighet att implementera framgångsrika metoder i sin dagliga verksamhet, vilket kommer att påskynda deras personliga framgång och långsiktiga hållbarhet i branschen. Genom att tillhandahålla en strukturerad och genomtänkt utbildning möjliggör vi en snabbare inlärningskurva och en ökad kompetensnivå hos varje deltagare, vilket skapar en vinn-vinn-situation för både individen och företaget.

Programmets olika moduler

Vårt utbildningsprogram är indelat i tre moduler, var och en utformad för att täcka olika viktiga aspekter av affärsprocessen, från kundförståelse till expertis i informationshantering. Programmet genomförs under en period om 6 veckor där vi varvar teori, praktik och kontinuerligt testar kunskapsnivån hos deltagarna.

Varje modul är utformad för att bygga på den föregående, vilket skapar en omfattande lärandeupplevelse som förbereder deltagarna för framgång i varje aspekt av deras professionella roller.


Förstå kunden, företaget, ledningen och dess informationsbehov.

 • Föreläsningar
 • Praktiska uppgifter
 • Kunskapstest

Beskrivning av innehåll:

Denna modul fokuserar på att förstå kunden på djupet, kunden i programmet är avgränsat till aktiebolaget.

Vi går igenom kundens behov av informationshantering, företagets struktur och ledningens informationsbehov.

Genom att djupdyka i dessa områden, utrustar vi deltagarna med kunskapen att effektivt identifiera och möta de specifika behoven hos varje kund, vilket är avgörande för att bygga långsiktiga och framgångsrika relationer.


Vad deltagarna ska behärska efter modul:

 • Grundläggande kunskap om ett företags informationsbärare
 • Grundläggande kunskap om hur man analyserar ett företags behov av informationshantering
 • Grundläggande kunskap om återkommande och universella arbetsflöden inom en organisation.
 • Grundläggande kunskap om hur man segmenterar och gör urval av potentiella kunder att bearbeta med sina produkter och tjänster.
 • Grundläggande kunskap för att skapa en ”hotlist” av potentiella kunder för bolaget att bearbeta med ett IM erbjudande.


Utveckla affärsmannaskap, sälj- och konsultprocessen.

 • Föreläsningar
 • Praktiska uppgifter
 • Kunskapstest

Beskrivning av innehåll:

Här ligger fokus på att utveckla affärsmannaskap, samt att förfina deltagarnas färdigheter inom sälj- och konsultprocessen.

Denna modul syftar till att bredda deltagarnas förståelse för affärsdynamiken och stärka deras förmåga att driva och utveckla konsultativa affärer, från första kontakt till avslutad affär.

Vad deltagarna ska behärska efter modul:

 • Grundläggande kunskap i den konsultativa affären, hur man driver processen för att skapa lönsam tillväxt.
 • Grundläggande kunskap om hur man bedriver ett konsultativt arbete där man med förtroende kan konvertera nedlagd tid till fakturerad tid.
 • Grundläggande kunskap om och vikten av att kunna skapa merförsäljning för att öka kundvärdet och ens egna marginaler.
 • Grundläggande kunskap om hur man skapar en story som bygger förtroende och skapar intresse hos kund.
 • Grundläggande förståelse för hur man skapar ett affärsförslag som möter kundens behov av beslutsunderlag.


Från förstudie till utförande, fokus på informationshantering.

 • Föreläsningar
 • Praktiska uppgifter
 • Kunskapstest

Beskrivning av innehåll:

I den tredje och sista modulen koncentrerar vi oss på processen från förstudie till utförande, med särskilt fokus på informationshantering.

Deltagarna får lära sig att navigera genom projektens olika skeden, utveckla strategier för informationshantering och tillämpa bästa praxis för att leverera resultat som överträffar kundens förväntningar.

Vad deltagarna ska behärska efter modul:

 • Övergripande kunskap i vår konsultativ säljmetodik som skapar värde för kunden.
 • Förståelse för vad man måste göra för att i kundens perspektiv förflyttas från säljare och konsult till rådgivare och expert.
 • Grundläggande kunskaper om hur man analyserar en kunds affärs- och arbetsprocesser.
 • Insikt i bästa praxis på hur man ska utföra ett IM projekt och hur man ska kommunicera till kunden för att skapa förtroende.
 • Insikt om vikten av dokumentation i processen och hur det ska kommuniceras till kunden.

Redo Att Accelerera? Boka Plats På Nästa Program

Målgrupp för programmet

Programmet är utformat för att möta behoven hos tre specifika målgrupper inom Information Management-branschen: nya säljare och konsulter vid onboarding, befintliga medarbetare med ansvar för IM-försäljning, samt ledare och chefer som övervakar dessa processer.

Programmet syftar till att snabbt och effektivt bygga upp nödvändig kompetens hos nya teammedlemmar, förbättra färdigheter och produktivitet hos nuvarande personal, samt stärka ledningsförmågan för att främja samarbete och tillväxt inom organisationen. Genom denna omfattande approach skapar vi en solid grund för framgång över alla nivåer i företaget.

Onboarding

Programmet är framtaget för att möta behoven hos nya säljare och konsulter inom Information Management.

Målet är att snabbt säkerställa deras kompetens för att effektivisera onboardingprocessen i deras nya roller. Genom att erbjuda en omfattande introduktion till de kritiska aspekterna av Information Management, säkerställer vi att de nya medarbetarna får de verktyg och den kunskap de behöver för att omedelbart bidra till företagets framgång.

Vår inriktning på verklighetsnära lärande och praktikbaserade uppgifter garanterar att deltagarna kan applicera sin nya kunskap direkt i sina arbetsroller, vilket leder till en snabbare och mer effektiv integrering i teamet och företagets processer.

Utveckling

Programmet är särskilt lämpligt för att stödja och utveckla befintliga medarbetare med ansvar inom företagets Information Management (IM) försäljningsprocesser.

Programmet syftar till att berika dessa medarbetares kunskap och kompetens, vilket i sin tur kommer att höja deras produktivitet och förmåga att skapa värde. Genom att erbjuda en fördjupad förståelse och nya färdigheter inom IM, förbereder programmet deltagarna för att effektivt möta och överträffa de krav och förväntningar som deras roller innebär.

Målet är att ge dessa nyckelmedarbetare de verktyg och den kunskap de behöver för att inte bara förbättra sina egna prestationer utan även bidra till företagets övergripande framgång.

Ledare

Programmet riktar sig även till ledare och chefer med ansvar för försäljningen av Information Management-lösningar.

Genom att utbilda även ledningsnivån skapar vi en gemensam plattform för kommunikation och samarbete inom organisationen. Detta leder inte bara till en mer enhetlig förståelse för strategier och mål utan även till skapandet av förutsättningar för accelererad tillväxt.

Programmet är utformat för att stärka ledarnas förmåga att effektivt styra och utveckla sina team, vilket direkt bidrar till ökad produktivitet och värdeskapande inom företaget.

Praktikbaserat lärande

Vi tillämpar en pedagogisk modell som kombinerar teoretisk kunskap med praktiska övningar. Genom att tillämpa denna metodik över en period, ges deltagarna möjligheten att inte bara lära sig i teorin utan även att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Denna process ger deltagarna en chans att testa och utveckla sina färdigheter i verkliga situationer. Dessutom lägger vi stor vikt vid individens ansvar för sin egen utveckling vilket inte minst blir tydligt när vi i samband med teoripass för modul 2 och 3 låter deltagarna återkoppla om hur det gått för dem med de praktiska uppgifterna de fått att utföra.

Teori

Vi använder en metod där teori följs av tester för att bekräfta kunskapsförståelse. Detta säkerställer att deltagare inte bara lärt sig teorin utan också kan tillämpa den praktiskt. Utbildningen genomförs såväl genom digitalt lärarledda modulpass och självstudier i vår online utbildningsplattform.  

Praktik

Vi integrerar praktiska moment i perioderna mellan teoripassen för varje modul. Dessa praktikuppgifter är utformade för att ge deltagarna möjlighet att applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken, med fokus på att främja både individens utveckling och företagets affärsmöjligheter. Genom att direkt koppla övningarna till realistiska arbetsuppgifter, stärker vi deltagarnas förmåga att bidra till företagets affärspipeline effektivt.

Benchmark

Vi tror på att man ska eftersträva prestationer och att man ska mäta sin egna prestation och jämföra den med likasinnade. Vi tillhandahåller därför efter avslutat program möjligheten att få ta del av anonymiserad benchmarking statistik mot tidigare deltagare i programmet.

Programmets målgång

Efter att ha genomgått vårt onboarding- och utbildningsprogram inom Information Management Acceleration Program är era medarbetare redo att ta er verksamhet till nya höjder. Genom att tillföra nyckelkompetens inom affärsförståelse, konsultprocesser och effektiv hantering av företagsinformation, är de rustade att driva era affärsprocesser med precision och effektivitet.

Resultatet? En accelererad försäljning av mjukvarulicenser och konsulttid för utveckling av lösningar är inte bara en dröm utan en konkret möjlighet. Med ökade kunskaper och färdigheter kommer era medarbetare att kunna identifiera och gripa tag i affärsmöjligheter på ett mer proaktivt sätt, vilket i sin tur ökar sannolikheten för framgångsrika affärstransaktioner.

Men det stannar inte där. Genom att frigöra tid och resurser från onboarding och kompetenshöjande aktiviteter kommer ni kunna behålla fokuset på att driva de redan pågående affärerna framåt. Era nya och befintliga kollegor tar snabbspåret till att bli experter inom information management, vilket skapar en stark grund för framtida framgång.

Så ställ er redo att korsa mållinjen till framgång. Med vårt program har ni rustats för att inte bara överleva, utan att blomstra i dagens snabbrörliga affärsvärld.

Har Du frågor om programmet? 

Använd nedan formulär för att kontakta oss


This is a success preview text.

This is a error preview text.

sv_SESwedish